Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Κ. Πρίγγος - Λειτουργικά ηχ. πλ ΑΣπάνια ηχογράφηση από τον Ι.Ν. Χρυσοσπηλιωτίσσης Αθηνών την 6η Ιουλίου 1958. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει λειτουργικά σε ήχο πλ. Ά και τα πατριαρχικά Σε υμνούμεν-Άξιον εστί, σύνθεση Μάρκου Βασιλείου.

Read more...

Κ. Πρίγγος - Αίνοι δ ήχου, Εωθινόν ΈΗχογράφηση από τον Ι.Ν. Χρυσοσπηλιωτίσσης Αθηνών την 6η Ιουλίου 1958.

Read more...

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Η Σμύρνη μάνα καίγεται, Νταραβάνογλου Γρηγόρης

Read more...

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Ότε καιρός... Άρχων Πρωτ. της Μ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης, Όρθρος Χριστουγέννων 2008 - Φανάριον

Read more...

Χερουβικόν Κων. Πρίγγου - Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.

Read more...

Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός - Καβαρνός

Read more...

Αίνοι Σαββάτου του Λαζάρου_Μέρος 1οΨάλλουν οι "Μελωδούντες" (Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης).

Ἦχος α'

Ἀνάστασις καὶ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ὑπάρχων Χριστέ, ἐν τῷ μνήματι Λαζάρου ἐπέστης, πιστούμενος ἡμῖν τὰς δύο οὐσίας σου μακρόθυμε, ὅτι Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ἐξ ἁγνῆς Παρθένου παραγέγονας· ὡς μὲν γὰρ βροτός, ἐπερώτας, ποῦ τέθαπται; ὡς δὲ Θεὸς ἀνέστησας, ζωηφόρῳ νεύματι, τὸν τετραήμερον.

Λάζαρον τεθνεῶτα, τετραήμερον ἀνέστησας ἐξ ᾍδου Χριστέ, πρὸ τοῦ σοῦ θανάτου, διασείσας τοῦ θανάτου τὸ κράτος, καὶ δι' ἑνὸς προσφιλοῦς τὴν πάντων ἀνθρώπων προμηνύων, ἐκ φθορᾶς ἐλευθερίαν· διὸ προσκυνούντές σου, τὴν παντοδύναμον ἐξουσίαν, βοῶμεν· Εὐλογημένος εἶ Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.

Μάρθα καὶ Μαρία, τῷ Σωτήρι ἔλεγον· Εἰ ᾖς ὧδε Κύριε, οὐκ ἂν τέθνηκε Λάζαρος, Χριστὸς δὲ ἡ ἀνάστασις τῶν κεκοιμημένων, τὸν ἤδη τετραήμερον, ἐκ νεκρῶν ἀνέστησε. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ τοῦτον προσκυνήσωμεν, τὸν ἐρχόμενον ἐν δόξῃ, σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Τῆς Θεότητός σου Χριστέ, παρέχων τοῖς Μαθηταῖς σου τὰ σύμβολα, ἐν τοῖς ὄχλοις ἐταπείνους σεαυτὸν ἀποκρύψαι ταύτην βουλόμενος· διὸ τοῖς Ἀποστόλοις, ὡς προγνώστης καὶ Θεός, τοῦ Λαζάρου τὸν θάνατον προηγόρευσας, ἐν Βηθανίᾳ δὲ παρὼν τοῖς λαοῖς, τοῦ φίλου σου τὸν τάφον ἀγνοῶν, μαθεῖν ἐζήτεις ὡς ἄνθρωπος· ἀλλ' ὁ διὰ σοῦ τετραήμερος ἀναστάς, τὸ θεῖόν σου κράτος ἐδήλωσε, Παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι.

Read more...

Αίνοι Σαββάτου του Λαζάρου_Μέρος 2ο, Γιώργος και Κωνσταντίνος ΜπιλάληςΨάλλουν οι "Μελωδούντες" (Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης).

Ἦχος δ'

Τεταρταῖον ἤγειρας τὸν φίλον σου Χριστέ, καὶ τὸν τῆς Μάρθας καὶ Μαρίας θρῆνον ἔπαυσας, ὑποδεικνύων τοῖς πᾶσιν, ὅτι αὐτὸς εἶ ὁ τὰ πάντα πληρῶν, θεϊκῇ δυναστείᾳ, αὐτεξουσίῳ θελήματι, ᾧ τὰ Χερουβὶμ βοᾷ ἀπαύστως· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπὶ πάντων Θεός, δόξα σοι.

Μάρθα τῇ Μαρίᾳ ἐβόα· ὁ Διδάσκαλος πάρεστι, καὶ φωνεῖ σε, πρόσελθε. Ἡ δὲ δρομαία ἐλθοῦσα, ὅπου ἦν ἑστὼς ὁ Κύριος, ἰδοῦσα ἀνεβόησε· πεσοῦσα προσεκύνησε, καὶ τοὺς ἀχράντους πόδας σου, καταφιλοῦσα ἔλεγε· Κύριε, εἰ ᾖς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανεν ἡμῶν ὁ ἀδελφός.

Ἦχος πλ. δ'

Λάζαρον τεθνεῶτα, ἐν Βηθανίᾳ ἤγειρας τετραήμερον· μόνον γὰρ ὡς ἐπέστης τῷ μνήματι, ἡ φωνὴ ζωὴ τῷ τεθνεῶτι γέγονε, καὶ στενάξας ὁ ᾍδης, ἀπέλυσε φόβῳ. Μέγα τὸ θαῦμα! Πολυέλεε Κύριε δόξα σοι.

Καθὼς εἶπας Κύριε τῇ Μάρθᾳ· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις, ἔργῳ τὸν λόγον ἐπλήρωσας, ἐξ ᾍδου καλέσας τὸν Λάζαρον, κᾀμὲ φιλάνθρωπε, νεκρὸν τοῖς πάθεσιν, ὡς συμπαθής ἐξανάστησον, δέομαι.

Read more...

Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Αλληλούια, Ιδού ο Νυμφίος έρχεται (αργόν), Καραμάνης Αθανάσιος, Πλ. ΔΑλληλούια, Ιδού ο Νυμφίος έρχεται (αργόν). Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Καραμάνης με τους μαθητές του.

Ἦχος πλ. δ'

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀλληλούια, Ἀλληλούια, Ἀλληλούια.

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, δυνάμει του Σταυροῦ σου, σῶσον ἡμᾶς.

Read more...

Τη υπερμάχω στρατηγώΤῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Read more...

Άξιον εστίν ως αληθώςἌξιον ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἠμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.

Read more...

Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΑΣΗ Α'

Read more...

Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΑΣΗ Β'

Read more...

Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΑΣΗ Γ'

Read more...

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

π. Καβαρνός Νικόδημος, Κύριε Εκέκραξα, Ηχος Α

Read more...

π. Καβαρνός Νικόδημος, Φώς ιλαρόν

Read more...

Πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου, Ερχόμενος ο Κύριος

Read more...

Σφακιανάκης Ευάγγελος,

Read more...

Κετσετζής Φώτης, Μεσούσης της Εορτής

Read more...

Βασιλικός Θεόδωρος, Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Read more...

Καραμάνης Αθανάσιος, Μέγα Δοξαστικόν Κασσιανής

Read more...

Πέττας Αθανάσιος, Αίνοι Μ.Τρίτης, Αγ.Τριάδα Πειραιά 2009

Read more...

Κετσετζής Φώτης, Εξαποστελείς

Read more...

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Κετσετζής Φώτης, Κράτημα

Read more...

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP